Léda nem nagyon szereti, ha Lajkó Félix sokat gyakorol…

lajkó_félixA vaj­dasági To­polyán szüle­tett Lajkó Félix nem elköte­le­zett­je sem­mi­nek, így a stúdiónak sem. Zenei anya­ga­it szo­kat­lan he­lye­ken rögzíti: a pa­li­csi erdőben, a mezőn, vagy csónak­ban himbálózva. Azt mond­ja, a da­lo­kat ugyanúgy fel lehet venni természeti környe­zet­ben, mint ahogy fil­met is lehet a sza­bad­ban for­gat­ni. Ez utóbbiról is van némi ta­pasz­ta­la­ta, hi­szen a róla készült do­ku­men­tum­fil­me­ken kívül a Delta című film fősze­repét is ő játszot­ta. Pályát azon­ban nem módosít, mert mint mond­ta, a hegedű nélküli film­sze­rep nem neki való. A zenész fellépett a Bu­da­fo­ki Dohnányi Ernő Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar kerületi kon­certjén, de vendége lesz a Kárpát-me­den­cei Borászok és Zenészek 8. Találkozójának is, június elsején fél nyolc­kor lép fel a Rozári­um­ban. Read more